تبلیغات
username&password nod 32 - حروف اسکی
کدهای اسکی

¤ - Alt 15      ¶ - Alt 20     § - Alt 21      | - Alt 124     Ç - Alt 128

ü - Alt 129     é - Alt 130     ƒ - Alt 131     ä - Alt 132     à - Alt 133

† - Alt 134     ç - Alt 135     ê - Alt 136     ë - Alt 137     è - Alt 138

ï - Alt 139      î - Alt 140      ì - Alt 141      ô - Alt 147     ö - Alt 148

ò - Alt 149      û - Alt 150     ù - Alt 151     ÿ - Alt 152     Ö - Alt 153

Ü - Alt 154     ¢ - Alt 155     £ - Alt 156     ¥ - Alt 157     á  - Alt 160

í - Alt 161     ó - Alt 162     ú - Alt 163     ñ - Alt 164     Ñ - Alt 165

ª - Alt 166     º - Alt 167     ¿ - Alt 168     ¬ - Alt 170     ½ - Alt 171

¼ - Alt 172     ¡ - Alt 173     « - Alt 174      » - Alt 175      ¦ - Alt 179

ß - Alt 225      ¶ - Alt 227      µ - Alt 230      ± - Alt 241     ÷ - Alt 246

° - Alt 248     • - Alt 249     · - Alt 250      ² - Alt 253     ¤ - Alt 271

¶ - Alt 276     § - Alt 277     ! - Alt 289     … - Alt 0133     † - Alt 0134

‡ - Alt 0135     ‰ - Alt 0137     Š - Alt 0138     ‹ - Alt 0139     Œ - Alt 0140

 - Alt 0141     • - Alt 0149     – - Alt 0150     — - Alt 0151     ™ - Alt 0153

š - Alt 0154     › - Alt 0155     œ - Alt 0156     Ÿ - Alt 0159     ¢ - Alt 0162

© - Alt 0169     ª - Alt 0170     « - Alt 0171     ® - Alt 0174     ¯ - Alt 0175

° - Alt 0176      ± - Alt 0177      ² - Alt 0178     ³ - Alt 0179     · - Alt 0183

¸ - Alt 0184     ¹ - Alt 0185     º - Alt 0186     » - Alt 0187     ¼ - Alt 0188

½ - Alt 0189      ¾ - Alt 0190     À - Alt 0192     Â - Alt 0194     Ã - Alt 0195

Å - Alt 0197      Æ - Alt 0198      È - Alt 0200     É - Alt 0201      Ê - Alt 0202

Ë - Alt 0203     Ì - Alt 0204     Î - Alt 0206     Ï - Alt 0207     Ð - Alt 0208

Ñ - Alt 0209     Ò - Alt 0210     Ô - Alt 0212     Ö - Alt 0214     Ø - Alt 0216

Ù - Alt 0217      Ú - Alt 0218     Û - Alt 0219      Ü - Alt 0220      Ý - Alt 0221

Þ - Alt 0222     ß - Alt 0223       à - Alt 0224     á  - Alt 0225      ã - Alt 0227

ç - Alt 0231      è - Alt 0232     ê - Alt 0234     í - Alt 0237     ð - Alt 0240

ñ - Alt 024     ò - Alt 0242       ó - Alt 0243     ô - Alt 0244     õ - Alt 0245

ö - Alt 0246      ÷ - Alt 0247     ø - Alt 0248     ù - Alt 0249     ú - Alt 0250

û - Alt 0251     ü - Alt 0252     ý - Alt 0253     þ - Alt 0254     ÿ - Alt 0255


  • ماه موزیک | راه بلاگ | تک تاز بلاگ
  • ابزار رایگان وبلاگ

    ADD FAVORIT
    کدهای جاوا اسکریپت و ابزار وبمستر JavaCod.Ir